1برای کودک ناشنوا چه اقدامی ضروری است؟
در حال توسعه
2مدتهاست که کاهش شنوایی و ترشح از گوش دارم چه درمانی توصیه میکنید؟
در حال توسعه
3میتوان بدون استفاده از سمعک شنوایی را بهبود داد؟
در حال توسعه